SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
FUNDACJI OPOR
(Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)
w roku 2012

I. Dane Ogólne
1. Nazwa Fundacji
 Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)
2. Nazwa skrócona Fundacji
 Fundacja OPOR
3. Adres Fundacji
 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
4. Adres do korespondencji
 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 4/77
5. Numer telefonu
 (+4822) 398 79 03
6. Numer faksu
 (+4822) 398 79 02
7. Data powołania Fundacji
 8 marca 2012 roku
8. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 16 kwietnia 2012 roku
9. Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000418242
10. Numer identyfikacji REGON
146087186
11. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
5213631230
12. Numer Konta Bankowego
 Volkswagen Bank Polska S.A. nr r-ku 51 2130 0004 2001 0607 1815 0001
13. Skład Zarządu Fundacji
 Anna Katarzyna Muzsik
 Włodzimierz Władysław Karczewski
 Witold Krzysztof Zakrzewski
14. Skład Rady Fundacji
 Marek Ruszczak
 Cezary Libert
 Sebastian Jouernick
15. Adres e-mail
 fundacja(@)opor.org.pl
16. Strona internetowa
 http://www.opor.org.pl
17. Misja Fundacji
Integrowania środowiska amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, radioamatorów oraz organizacji skupiających krótkofalowców i radioamatorów. Działanie na rzecz rozwiązań prawnych oraz systemowych dla amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.
18. Cele Fundacji
Fundacja  została powołana w celach:
1. propagowania i promocji krótkofalarstwa, radioamatorstwa i radiotechniki;
2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości dzieci i młodzieży w kontaktach między sobą w tym z wykorzystaniem łączności radiowej i sportów łączności;
3. działalności na rzecz wszechstronnego doskonalenia umiejętności kontaktów językowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem wszystkich elementów związanych z radioamatorstwem;
4. propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży;
5. działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z elektroniką i radiotechniką;
6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
7. upowszechniania wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;   
8. upowszechniania wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
9. działań lobbingowych na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
10. pomocy prawnej w zakresie działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
11. tworzenie klubów, kół i zespołów skupiających osoby zainteresowane łącznością radiową;
12. prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych i zmian w katach prawnych;
13. reprezentowania zainteresowanych grup radioamatorskich przed organami państwa i samorządu terytorialnego;
14. organizowania przedsięwzięć propagujących ważne wydarzenia na pasmach amatorskich;
15. finasowania wyjazdów radioamatorów na wyprawy dxowe;
16. prowadzenia ogólnie dostępnego biura QSL w celu wymiany między radioamatorami kart potwierdzających łączność.

II. Wstęp
1. Historia Fundacji
Fundacja powołana została 8 marca 2012 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 1445/2012 spisanym w Warszawie przed notariuszem Joanną Żarską-Nowaczyńską. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 kwietnia 2012 roku pod numerem 0000418242. Fundacji nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Powołanie fundacji wiązało się z rozwojem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich, które nie ma osobowości prawnej a skupia różnej wielkości organizację pozarządowe działające w amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej.  Ideą powołania fundacji było zapewnienie porozumieniu zaplecza formalno-prawnego oraz podejmowanie działań wspierających działania amatorskiej służby radiokomunikacyjnej skupionej obecnie w 70 organizacja pozarządowych różnej wielkości. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nie odpłatną w zakresie pożytku publicznego określonego w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, ponadto fundacja prowadzi niewyodrębnioną działalność gospodarczą określoną w statucie.
W chwili powoływania fundacji działalność amatorskiej służby radiokomunikacyjnej nie była określona odrębnymi przepisami prawa polskiego w zakresie praw, obowiązków i działalności, jako służby radiokomunikacyjnej zapisy w tej sprawie znajdują się w przepisach ogólnych w tym w przepisach Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Zapisanie w przepisach prawa telekomunikacyjnego krótkofalowców, jako służby nie jest niczym związane ani nie jest dookreślone.
2. Rok 2012
Rok 2012 dla Fundacji był rokiem przede wszystkim budowy struktury i przyjmowania standardów. Rozpoczęło też działalność w zakresie aktywnego uczestnictwa w procesie stanowienia, w tym celu Fundacja zarejestrowała zawodową działalność lobbingową. Równocześnie trzy osoby uzyskały za pośrednictwem Fundacji stałą kartę wstępu do budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w posiedzeniach Stałej Sejmowej Podkomisji do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ustalone zostały zasady rachunkowości i polityki finansowej w Fundacji, Przyjęto do realizacji Projekt Konferencji wspólnie z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Kultury i Środków Przekazu – Amatorska Służba Radiokomunikacyjna to nie tylko hobby.
Ważnym elementem działań Fundacji w roku 2012 było rozpoczęcie działalności QSL POLAND niezależnego biura QSL, które ma zapewnić obsługę tradycyjnych kart QSL dla wszystkich zainteresowanych bez względu na przynależność organizacyjną. Analiza istniejącego stanu oraz działań ,jakie w tym zakresie prowadzi Polski Związek Krótkofalowców stwierdzono szkodliwą w tym zakresie działalność PZK. Ograniczenie do obsługi kart QSL po przez obsługiwanie tylko i wyłącznie członków PZK powoduje wyłącznie z tej obsługi większości osób posiadających pozwolenia radiowe w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej w brew rekomendacjom IARU z roku 1995. Przygotowano sposób działania QSL POLAND oraz zasady przystąpienia do sytemu obsługi kart przez zainteresowanych. Przygotowane zostały też zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym przygotowano fundację do złożenia wniosku o status organizacji pożytku publicznego. Przygotowano też zmiany w składzie organów statutowych rady fundacji, a także Wystąpiono do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestrację zbioru danych. Powołano zespół historyczny mający za zadanie przeprowadzenie kwerendy w archiwach dotyczących ruchu krótkofalarskiego w Polsce.
3. Rok 2013
Rok 2013 dla Fundacji był rokiem rozwoju oraz zorganizowania największej od 20 lat konferencji na temat Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w ramach współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Podtrzymana została działalność lobbingowa na terenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół lobbingowy fundacji nadal posiada stałe karty wstępu na teren Sejmu i Senatu będąc aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego prowadzonego na terenie parlamentu. Przedstawiciele fundacji uczestniczyli w pracach nad regulaminem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w nowej perspektywie programowania. Przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w posiedzeniach Stałej Sejmowej Podkomisji do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zbudowano też pracę Centrum Wolontariatu OPOR oraz zespołu Wydawnictwa OPOR. Przygotowano również konieczne zmiany Statutu Fundacje, które wynikały z analizy zapisów w związku z przygotowaniem się do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

III. Działalność Statutowa
W rok 2013 w ramach działalności statutowej Fundacja prowadziła:
> działalność lobbingową na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
> działalność lobbingową na terenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Działalność lobbingowa w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej działalności lobbingowej była przez przedstawicieli fundacji kontynuowana. Przedstawiciele fundacji posiadali nadal stałe okresowe kart wstępu w celu reprezentowania interesów organizacji radioamatorskich w procesie stanowienia prawa.
Przedstawiciele Fundacji byli aktywnymi uczestnikami posiedzeń Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Odbyto również ponad 20 spotkań z parlamentarzystami w celu prowadzenia dialogu z przedstawicielami organu ustawodawczego i budowania stałych kontaktów z parlamentarzystami w sprawach istotnych dla środowiska radioamatorskiego.
> działalność lobbingową wobec administracji państwowej szczebla centralnego,
Działalność lobbingowa wobec administracji państwowej podzielona została na działania wobec regulatora telekomunikacyjnego, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jako ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy telekomunikacyjne. W zakresie działalności lobbingowej podejmowane był sprawy związane z regulacjami ustawowymi i przepisami wykonawczymi do nich. Odbyto spotkania w tej sprawie zarówno z pracownikami ministerstwa, jaki i regulatora. Przeprowadzono również rozmowy telefoniczne oraz korespondencję w tym zakresie.
> udzielano pomocy prawnej w zakresie działania amatorskiej służby radiokomunikacyjnej,
W zakresie pomocy prawnej przygotowano analizy prawne, wraz z opinią w sprawie dotyczącej obowiązującego prawa telekomunikacyjnego po zmianach i koniecznych zmian w przepisach wykonawczych do nich na podstawie, których złożono uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych. Na bieżąco udzielano pomocy prawnej w sprawach związanych ze służbą radiokomunikacyjną amatorską i jej działaniem zgłaszanych przez zainteresowanych do fundacji. Na bieżąco analizowano sprawy związane z antenami krótkofalarskimi i problemów ich usytuowaniem na dachach domów wielorodzinnych. Bieżące wsparcie prawne otrzymywały w zakresie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej organizacje Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich.
> przygotowywanie projektów aktów prawnych, udział w konsultacjach społecznych,
Ważnym elementem działalności było przygotowywanie zapisów propozycji aktów prawnych, w tym dalsze prace nad Projektu Ustawy o Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej i Łączności Służbowej w Organizacjach Pozarządowych. Przedstawiciele fundacji w roku 2013 uczestniczyli aktywnie w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
> budowa obsługi QSL dla wszystkich polskich krótkofalowców bez względu na przynależność organizacyjną
Mając na uwadze zalecenia Światowego Związku Krótkofalowców ( IARU – International Amateur Radio Union) fundacja w kwietniu 2012 roku uruchomiła Biuro QSL obsługujące wszystkich zainteresowanych krótkofalowców bez względu na przynależność organizacyjną. Celem uruchomionego biura jest zapewnienie kart QSL wszystkim zainteresowanym na terenie Polski. W roku 2013 nawiązano kontakt z europejskimi i poza europejskimi organizacjami prowadzącymi tradycyjną obsługę kart QSL. Przygotowany został system mający sprawnie obsłużyć wysyłkę i przyjmowanie kart QSL dla wszystkich zainteresowanych. Skierowano do Polskiego Związku Krótkofalowców pismo w sprawie kart QSL otrzymywanych do nie członków PZK. Na pismo w tej sprawie Polski Związek Krótkofalowców do końca roku 2013 nie odpowiedział.  
> wsparcie działalności innych organizacji
Rok 2013 to również rok zbudowania w ramach działalności fundacji grupy wsparcia prowadzonego na rzecz innych organizacji i grup nie formalnych. Działanie to ma za zadanie pomoc organizacjom w kontaktach z administracją, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu z jednostek policji i wojska oraz pomoc w prowadzonej bieżącej działalności. Bardzo ważnym elementem wsparcia będzie prowadzona przez fundację działalność rzecznicza w zakresach określonych przez zainteresowanych.

IV. Działalność Statutowa Odpłatna
W roku 2013 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.

V. Działalność Statutowa Nieodpłatna
Większość działań Fundacji w roku 2013 było nieodpłatną działalnością statutową. Środki finansowe, jakie na tą działalność fundacja przeznaczyła pochodziły od fundatora i darczyńców.
Wśród nieodpłatnej działalności statutowej prowadzonej w roku 2013 należy wymienić:
działalność lobbingową w zakresie stanowienia prawa powszechnego,
uruchomienie działalności Biura QSL,
upowszechnianie wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i po za granicami,
wspomagano działalność innych organizacji takich jak miedzy innymi LOK i ZHP,
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie działania amatorskiej służby radiokomunikacyjnej,

VI. Działalność Pożytku Publicznego
2013 rok to dla fundacji kontynuacja zapoczątkowanej w roku 2012 działalności pożytku publicznego, która jest kontynuacja działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich w sposób nie sformalizowany. W tym celu fundacja kontynuowała wspomagania w działalności inne organizacje między innymi należące do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich, a także wspierając między innymi organizacji, które zwróciły się do fundacji o wspomaganie ich działalności. Wsparcie to polegało na finasowaniu i utrzymaniu stron internetowych. Strony internetowy są częścią wparcia prowadzonego przez powstałe w fundacji wydawnictwa. Ponadto fundacja wspierała działania Ligi Obrony Kraju w zakresie upowszechniania wiedzy na temat Powstania Warszawskiego oraz wsparcia w pozyskiwaniu sprzętu dla klubów LOK. Kontynuowano pracę nad przygotowaniem programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, który będzie realizowany w ramach działalności statutowej edukacyjnej. Kontynuowano działania na rzecz drużyn harcerskich ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskich Klubów Łączności. Bardzo ważnym działaniem w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2013 było zorganizowanie przez Fundację pierwszej od 20 lat konferencji dotyczącej Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej przy współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w marcu 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencji uczestniczyło ponad 300 członków środowiska radioamatorskiego w Polsce, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele służb mundurowych oraz goście zagraniczni w tym Przewodniczący Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU.

VII. Działalność gospodarcza
W 2013 rok rozpoczęła przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację w tym przygotowała konieczne zmiany zapisów statutu. W roku 2013 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

podmiot udostępniający informacje: Zarząd Fundacji OPOR
osoba odpowiedzialna za udostepnienie informacji: Prezes Fundacji
osoba która utworzyła informacje: Witold Zakrzewski
data utworzenia informacji: 2015.01.06
dokument zaktualizował(a): Witold Zakrzewski
data aktualizacji dokumentu: 2015.01.06

 

Większość działań Fundacji w roku 2013 było nieodpłatną działalnością statutową. Środki finansowe, jakie na tą działalność fundacja przeznaczyła pochodziły od fundatora i darczyńców.

Wśród nieodpłatnej działalności statutowej prowadzonej w roku 2013 należy wymienić:

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.