SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
FUNDACJI OPOR
(Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)
w roku 2012

I. Dane Ogólne
1. Nazwa Fundacji
 Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)
2. Nazwa skrócona Fundacji
 Fundacja OPOR
3. Adres Fundacji
 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
4. Adres do korespondencji
 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 4/77
5. Numer telefonu
 (+4822) 398 79 03
6. Numer faksu
 (+4822) 398 79 02
7. Data powołania Fundacji
 8 marca 2012 roku
8. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 16 kwietnia 2012 roku
9. Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000418242
10. Numer identyfikacji REGON
146087186
11. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
5213631230
12. Numer Konta Bankowego
 Volkswagen Bank Polska S.A. nr r-ku 51 2130 0004 2001 0607 1815 0001
13. Skład Zarządu Fundacji
 Anna Katarzyna Muzsik
 Włodzimierz Władysław Karczewski
 Witold Krzysztof Zakrzewski
14. Skład Rady Fundacji
 Marek Ruszczak
 Cezary Libert
 Sebastian Jouernick
15. Adres e-mail
 fundacja(@)opor.org.pl
16. Strona internetowa
 http://www.opor.org.pl
17. Misja Fundacji
Integrowania środowiska amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, radioamatorów oraz organizacji skupiających krótkofalowców i radioamatorów. Działanie na rzecz rozwiązań prawnych oraz systemowych dla amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.
18. Cele Fundacji
Fundacja  została powołana w celach:
1. propagowania i promocji krótkofalarstwa, radioamatorstwa i radiotechniki;
2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości dzieci i młodzieży w kontaktach między sobą w tym z wykorzystaniem łączności radiowej i sportów łączności;
3. działalności na rzecz wszechstronnego doskonalenia umiejętności kontaktów językowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem wszystkich elementów związanych z radioamatorstwem;
4. propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży;
5. działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z elektroniką i radiotechniką;
6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
7. upowszechniania wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;   
8. upowszechniania wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
9. działań lobbingowych na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
10. pomocy prawnej w zakresie działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
11. tworzenie klubów, kół i zespołów skupiających osoby zainteresowane łącznością radiową;
12. prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych i zmian w katach prawnych;
13. reprezentowania zainteresowanych grup radioamatorskich przed organami państwa i samorządu terytorialnego;
14. organizowania przedsięwzięć propagujących ważne wydarzenia na pasmach amatorskich;
15. finasowania wyjazdów radioamatorów na wyprawy dxowe;
16. prowadzenia ogólnie dostępnego biura QSL w celu wymiany między radioamatorami kart potwierdzających łączność.

II. Wstęp
1. Historia Fundacji
Fundacja powołana została 8 marca 2012 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 1445/2012 spisanym w Warszawie przed notariuszem Joanną Żarską-Nowaczyńską. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 kwietnia 2012 roku pod numerem 0000418242. Fundacji nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Powołanie fundacji wiązało się z rozwojem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich, które nie ma osobowości prawnej a skupia różnej wielkości organizację pozarządowe działające w amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej.  Ideą powołania fundacji było zapewnienie porozumieniu zaplecza formalno-prawnego oraz podejmowanie działań wspierających działania amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.
Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nie odpłatną w zakresie pożytku publicznego określonego w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, ponadto fundacja prowadzi niewyodrębnioną działalność gospodarczą określoną w statucie.
W chwili powoływania fundacji działalność amatorskiej służby radiokomunikacyjnej nie była określona przepisami prawa polskiego w zakresie praw, obowiązków i działalności, jako służby radiokomunikacyjnej. Zapisanie w przepisach prawa telekomunikacyjnego krótkofalowców, jako służby nie jest niczym związane.
2. Rok 2012
Rok 2012 dla Fundacji był rokiem przede wszystkim budowy struktury i przyjmowania standardów. Rozpoczęło też działalność w zakresie aktywnego uczestnictwa w procesie stanowienia, w tym celu Fundacja zarejestrowała zawodową działalność lobbingową. Równocześnie trzy osoby uzyskały za pośrednictwem Fundacji stałą kartę wstępu do budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawiciele Fundacji aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz w posiedzeniach Stałej Sejmowej Podkomisji do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ustalone zostały zasady rachunkowości i polityki finansowej w Fundacji, Przyjęto do realizacji Projekt Konferencji wspólnie z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Kultury i Środków Przekazu – Amatorska Służba Radiokomunikacyjna to nie tylko hobby.
Ważnym elementem działań Fundacji w roku 2012 było rozpoczęcie działalności QSL POLAND niezależnego biura QSL, które ma zapewnić obsługę tradycyjnych kart QSL dla wszystkich zainteresowanych bez względu na przynależność organizacyjną. Analiza istniejącego stanu oraz działań, jakie w tym zakresie prowadzi Polski Związek Krótkofalowców. Stwierdzono w tym zakresie szkodliwą działalność PZK. Ograniczenie do obsługi kart QSL po przez obsługiwanie tylko i wyłącznie członków PZK powoduje wyłącznie z tej obsługi większości osób posiadających pozwolenia radiowe w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej wbrew rekomendacjom IARU z roku 1995. Przygotowano sposób działania QSL POLAND oraz zasady przystąpienia do sytemu obsługi kart przez zainteresowanych.

III. Działalność Statutowa
W rok 2012 w ramach działalności statutowej Fundacja prowadziła:
> działalność lobbingową na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
> działalność lobbingową na terenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Działalność lobbingowa rozpoczęta została od zarejestrowania w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej działalności lobbingowej i uzyskaniem stałych okresowych kart wstępu dla przedstawicieli fundacji reprezentujących interesy organizacji radioamatorskich w procesie stanowienia prawa.
Przedstawiciele Fundacji byli aktywnymi uczestnikami posiedzeń Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, i brali udział w pracach nad projektem ustawy o petycjach.. Odbyto również ponad 60 spotkań z parlamentarzystami w celu zbudowania zaplecza do dalszych działań.
> działalność lobbingową wobec administracji państwowej szczebla centralnego,
Działalność lobbingowa wobec administracji państwowej podzielona została na działania wobec regulatora Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
> udzielano pomocy prawnej w zakresie działania amatorskiej służby radiokomunikacyjnej,
W zakresie pomocy prawnej przygotowana została analiza prawna, wraz z opinią w sprawie dotyczącej anten krótkofalarskich i co raz częstszych problemów ich usytuowaniem na dachach domów wielorodzinnych. Na bieżąco wspomagano prawnie organizacje Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich i radioamatorom indywidualnym.
> przygotowywanie projektów aktów prawnych, udział w konsultacjach społecznych,
Ważnym elementem działalności było przygotowywanie zapisów propozycji aktów prawnych, w tym założeń Projektu Ustawy o Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej i Łączności Służbowej w Organizacjach Pozarządowych. Przedstawiciele fundacji w roku 2012 uczestniczyli aktywnie w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
> budowa obsługi QSL dla wszystkich polskich krótkofalowców bez względu na przynależność organizacyjną
Mając na uwadze zalecenia Światowego Związku Krótkofalowców ( IARU – International Amateur Radio Union) fundacja w kwietniu 2012 roku uruchomiła Biuro QSL obsługujące wszystkich zainteresowanych krótkofalowców bez względu na przynależność organizacyjną. Celem uruchomionego biura jest zapewnienie kart QSL wszystkim zainteresowanym na terenie Polski.

IV. Działalność Statutowa Odpłatna
W roku 2012 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.

V. Działalność Statutowa Nieodpłatna
Większość działań Fundacji w roku 2012 było nieodpłatną działalnością statutową. Środki finansowe, jakie na tą działalność fundacja przeznaczyła pochodziły od fundatora i darczyńców.
Wśród nieodpłatnej działalności statutowej prowadzonej w roku 2012 należy wymienić:
działalność lobbingową w zakresie stanowienia prawa powszechnego,
uruchomienie działalności Biura QSL,
upowszechnianie wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i po za granicami,
wspomagano działalność innych organizacji takich jak miedzy innymi LOK i ZHP,
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie działania amatorskiej służby radiokomunikacyjnej,

VI. Działalność Pożytku Publicznego
2012 rok to dla fundacji początek działalności pożytku publicznego jako kontynuacja działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, w tym celu fundacja przystąpiła do wspomagania w działalności inne organizacje między innymi należące do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich, a także wspierając między innymi działalność Jednostki Strzeleckiej 1019 Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno Wychowawczej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, wsparcie to polegało na finasowaniu i utrzymaniu strony internetowej klas mundurowych w domenie JS1019.pl
Ponadto fundacja wspierała działania Ligi Obrony Kraju w zakresie upowszechniania wiedzy na temat Powstania Warszawskiego. Przygotowano też program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który będzie realizowany w kolejnych latach.

VII. Działalność gospodarcza
W 2012 rok fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

podmiot udostępniający informacje: Zarząd Fundacji OPOR
osoba odpowiedzialna za udostepnienie informacji: Prezes Fundacji
osoba która utworzyła informacje: Witold Zakrzewski
data utworzenia informacji: 2013.08.25
dokument zaktualizował(a): Witold Zakrzewski
data aktualizacji dokumentu: 2013.08.25

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.