Powstawanie majątku fundacji reguluje Rozdział II statutu (treść wyciągu ze statutu)

II
Majątek i dochody Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi:

1. fundusz założycielski określony aktem notarialnym,
2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,
3. środki przekazywane Fundacji na realizację jej celów przez osoby prawne i fizyczne polskie i zagraniczne.
§ 11
Dochody Fundacji stanowią:

1. środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania;
2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a także od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w formie rzeczowej lub pieniężnej, w złotych polskich albo walucie obcej;
3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności;
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5. przychody z kapitałów pieniężnych;
6. inne dochody uzyskane przez Fundację w trakcie prowadzonej przez nią działalności, w tym dochód z działalności gospodarczej;
7. dotacje i subwencje otrzymane w ramach środków celowych.

§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Środki trwałe mogą zostać zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.

 

podmiot udostępniający informacje: Zarząd Fundacji OPOR
osoba odpowiedzialna za udostepnienie informacji: Członek Zarządu ds. Finansowych
osoba która utworzyła informacje: Anna Muzsik
data utworzenia informacji: 2012.12.19
dokument zaktualizował(a): Anna Muzsik
data aktualizacji dokumentu: 2012.12.19

Szukaj

 

 

Copyright © WebAndHost 2012. All Rights Reserved.